Vedtægter

Fyns smukkeste fiskerlejeVedtægter for Thorøhuse Bylaug


 

§1

Foreningens navn er Thorøhuse Bylaug. Foreningens hjemsted er Assens Kommune.


§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i bevaring af naturværdierne i og omkring Thorøhuse, samt være kontaktorgan overfor offentlige myndigheder i fælles anliggender.


§3

Enhver borger, som er beboer eller ejer ejendom i Thorøhuse, på Torøhusevej eller Saltoftevej til Hesle Banke, kan optages som medlem.


§4

Særlige medlemmer. Personer med særlig tilknytning til Thorøhuse kan optages som medlem. Disse har ikke stemmeret.


§5

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker med standard dagsordenen jf. §6  med 3 ugers varsel  ved opslag i Thorøhuse, evt. suppleret med skriftlig meddelelse til hvert medlem.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.


Endelig dagsorden med indkomne forslag jf. §6 pkt. 5 og 6 offentliggøres ved opslag i Thorøhuse senest 1 uge før generalforsamlingen, såfremt der indkommer forslag til behandling på generalforsamlingen.


§6

Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:


1.Valg af dirigent.

2.Valg af referent.

3.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

4.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

5.Forslag fra bestyrelsen.

6.Forslag fra medlemmerne.

7.Valg af bestyrelse og suppleanter.

8.Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.Fastsættelse af kontingent.

10.Eventuelt


§7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå.


Såfremt mindst 5 medlemmer kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget faldet. Ved valg af medlemmer til tillidsposter i foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.


Ved vedtægtsændringer kræves der, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.


§8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet. Når mindst 15 medlemmer forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 2 mdr. efter anmodningen er fremkommet.


En sådan generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.


§9

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.


Ud over de 5 medlemmer vælges hvert år 2 suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.


Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte en formand og en kasserer. Alle hverv er ulønnede.


3 medlemmer er på valg i ulige år. 2 medlemmer er på valg i lige år. Formand og kasserer bør ikke afgå i samme år.


§10

Regnskabsåret er kalenderåret.


Kassereren kan hæve og indsætte på bank- og girokonto med ansvar overfor den siddende bestyrelse.


§11

Såfremt der opstår uenighed mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer, og striden ikke kan bilægges ved forhandling, kan sagen ikke indbringes for domstolene, men skal afgøres ved voldgift. Det samme gælder, hvis der opstår uenighed mellem 2 medlemmer angående spørgsmål, der vedrører deres stilling som medlemmer af foreningen.


Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger én, samt en opmand, der vælges af voldgiftsmændene. Kan disse ikke enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvor foreningen har hjemsted.


For sagens behandling gælder reglerne i lov om voldgift, LOV nr 553 af 24/06/2005


§12

Foreningen kan opløses ved beslutning på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 

Er dette antal ikke til stede, kan beslutningen om opløsning træffes på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt jf. §8, og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.


Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller fast ejendom, vil sådanne midler – efter at alle forpligtelser er afviklet – være at overdrage til en anden forening eller institution med beslægtet formål i Thorøhuse.


Således vedtaget på den stiftende

generalforsamling den 28-3-94

Ændret i 1998

Vedtaget på Generalforsamlingen

Den 21. April 1998.

Ændret i 2015

Vedtaget på Generalforsamlingen

Den 19. marts 2015Thorøhuse Bylaug